Ohňová párty fontána biela 150 mm – 2 ks –

Netto hmotnosť: 45 g

Katalógové číslo: SvetCukrárov Kategórií:

Popis

Jedno balenie obsahuje 2 kusy bielych párty fontán s dĺžkou 15 cm. 

Na narodeninových oslavách sa rozžiari striekajúca ohňová fontána na torty pre veľkých aj malých oslávencov. Pri výrobe veľkých poschodových tort môžete do každého poschodia zasadiť niekoľko fontán.

Ohňová časť fontány sa nachádza pod plastovým krytom. Bezpečnostná trieda 1, čas horenia približne 30-40 sekúnd. V súprave nájdete dve fontány.

CLP – Trieda nebezpečnosti

CS – VAROVANIE Pyrotechnický výrobok triedy 1 . 4G UN 0336 ""
H204 Nebezpečenstvo požiaru alebo nárazu častíc.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi vznietenia.
Nefajčiť.
P250/td>

Nevystavovať oderu/nárazu/treniu.
P280 Používať ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.
P370 + P380 + P375 V prípade požiaru: Uvoľnite priestor.
Vzhľadom na nebezpečenstvo výbuchu sa ponáhľajte z dostatočnej vzdialenosti.
P372 Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
P401 Uskladňovať len v originálnom balení.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na likvidáciu.

[Stiahnuť kartu bezpečnostných údajov]

Ohňová párty fontána biela 150 mm – 2 ks –